అబద్ధం

ముందే ఆలోచించి నిశ్చయించు కొంటె కాని అబద్ధం తలపుకు రావటమే కష్టం నాకు. ఈ లోపం వల్ల ఎన్ని చిక్కుల్లో కి దిగాను.? ఎంత మందిని దింపాను? కొంత మంది చక్కగా నిజం వలె తడుముకో కుండా నిజమే నని నమ్మేట్లుగా అబద్ధం చెప్పగలరు. అదృష్టవంతులు.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.