విశ్వాసం

దిక్కు మొక్కు లేని అర్థం లేని, దరి దాపూ లేని బాధ పడటం వేరు, ప్రతి బాధ తోనూ అవతల గట్టు కు దగ్గర అవుతున్నామని, ఈశ్వరుడు కనిపెట్టి ఉన్నదని విశ్వాసం తో బాధ పడటం వేరు.
దెబ్బ తగిలితే వచ్చే బాధ వేరు. వ్యాయామం లో మనం పడే బాధ వేరు.

Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.