కష్టం

కష్టాల నుంచి తప్పించమని కాదు ప్రార్ధన . వొచ్చాక ఆ కష్టాలను నిర్లక్ష్యం గా ఒర్చుకొనే శక్తిని ఇమ్మని.
కష్టమే! కాని కష్టం లేనిది ఏది రాదు. వచ్చినా వచ్చేవి విలువ లేదు.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.