బిడ్డల శిక్షణ (1924)

పిల్లలకు వాళ్ల దేహం మీదా శీలం మీదా అమితమైన గౌరవం ఉండాలి. ప్రేమా, ఇతరులు ప్రేమించటం అనే అనుభవం అతి అద్భుతం గాను ఉన్నతం గాను కనపడాలి. వారికి సంపూర్ణం గా ప్రేమిస్తేనే గానీ తమ మనసంతా అర్పిస్తేనే గాని దేహాన్ని స్వాధీనం చెయ్యటం అతి నీచమని తెలియాలి.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.