చలం ఉత్తరాలు (1952-1979)

ఒక అతన్ని మరొక వ్యక్తి అడిగాడట , బాబు! నీవు ఇంతగా దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నావు, నీ కొడుకు చనిపొయ్యాడు కదా ఇక నైన దేవుణ్ణి నమ్మకుండా వుంటావా అని, "అయ్యా పోయిన కొడుకు పోనే పొయ్యాడు ఉన్న ఒక ఆధారము కూడా పోగొట్టుకోమంటారా? " అన్నాడట.


దేవుడు ఈ కష్టాలు ఎందుకు తీర్చటం లేదు?
అమ్మ ఎంత ఆకలి వేస్తున్నా ఎందుకు అన్నానికి పిలవట్లేదు అంటే ఈ రోజు పండగ అన్నమాట. అమ్మ మనకోసం చాల చాల తీపి వంటకాలు చేస్తున్నది


(ఈశ్వరుడు ) ఎవరికి గట్టి ఉపకారం ముందుకాలం లో చేయ్యతలుచు కొన్నారో వారి యడల కఠినత్వం చూపుతారు . వాళ్ళని కఠినమైన discipline లో ఉంచుతారు.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.