పురూరవ (1927)

ఊర్వశి : ప్రేమవల్ల నీకు ఏమి వచ్చింది?
పురూరవ: సుఖం
ఊర్వశి: అంతేనా? నరకం వచ్చిందా? విజ్ఞానం కలిగిందా? ప్రేమ అంటే నీకు ఏమి తెలుసు? నీ ద్రుష్టి ఇంకా విశాలం కాకుండా ఉంటుందా ? నిజంగా ప్రేమిస్తే?

మరి ప్రేమంటే ఏమిటను కొన్నావు?
నిన్నటి నుంచి నివు వినిపించిన ప్రేమ గీతాలు రాయటమూ, పాడ టమూ అనుకొన్నావా?
చెప్పావు గా గడచిన నీ ప్రేమ కధలు, ప్రేమంటే, ఆశించి స్త్రీ నీ ఆలింగనం లోనికి వస్తే ఈ భారమూ లేకుండా అనుభవించటం అనుకొన్నావా?
కంటికి బాగున్న స్త్రీ నల్లా నీ పాన్పు మీదికి ఆహ్వానించటం అనుకొన్నావా?

స్త్రీ సౌందర్యం ఎందుకు సృష్టించ బడిన్డను కొన్నావు?
పురుషున్ని కాల్చి మెడ వంచి, కళ్లు తెరచ టానికి .
అతని ఆత్మని అతనికి చూపటానికి.
తక్కిన ఆలింగానాలన్ని సృష్టి జరప టానికి .
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.