చలం గారి ఉత్తరాలు (1947 -1977)

సూర్యుడు తప్పదు. ప్రతి ఉదయం వెలిగిస్తాడు. కాని మళ్ళీ సూర్యుడు దర్శనం ఇచ్చాడే అన్న సంభ్రమం కొత్తగా ఫీల్ కాక పొతే హృదయం చచ్చి నట్లేగా ? అలాగే మిత్రుల నుంచి వాక్కు విన్నప్పుడల్లా .
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.