చలం ఉత్తరాలు (1952 - 1979)

మతి స్తిమితం లేక పోవటం గొప్ప వరం. మతి స్తిమితం గల మనుషులకి టీచర్లు కానీ, మంత్రులు కాని , ఎట్లా వాళ్ల జీవితాలతో తృప్తి పడి కొవ్వెక్కి సుఖం లో కూరుకు పోయి నిద్ర పోతున్నారో చూడండి.
జీవితం కాల్చుకు తింటే గాని ఎక్కడ ఎక్కడ అని పరుగెత్తం .
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.