చలం ఉత్తరాలు (1952 - 1979)

మీరు చేసిన అపచారమా? అపచారాలే లెక్కకు తెసుకొంటే ఎన్ని జన్మల్లో ఎన్ని అపచారాలే చేసారో మీకు ఎలా తెలుస్తూంది? కర్మ ఈశ్వరుడే. ఆయన్ను మించింది లేదు.
ఈశ్వరుడు మనసునుండి తొలగి నప్పుడే పాపం, కర్మ, గ్రామ దేవతలు వచ్చి భయ పెడతారు.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.