చలం గూర్చి శ్రీ B. V. నరసింహ రావు గారు..

చలం గూర్చి శ్రీ B. V. నరసింహ రా గారు చెప్తూ , (ref ఆడియో లింక్ )
సంఘం గూర్చి..
చలం సంఘ విరోధి కాదు. సంఘ మిత్రుడు.
సంఘ ద్వేషి కాడు. సంఘ సంస్కర్త .
సంఘాన్ని తిడుతున్నాడంటే సంఘం లోని దుర్మార్గుల్ని వంచకుల్ని అతడు తిడుతున్నా డన్న మాట .
హృదయమున్న వాళ్ళకే కదా అతని మొర అంతా.
స్త్రీ గూర్చి
స్త్రీ శక్తి ని ఆరాధించటం వల్ల ప్రేమకు ఆద్యత్మికోన్నతి సిద్దిస్తుందని, స్త్రీ శక్తిని ఆరాధించటం దివ్య శక్తిని ఆరాధించటానికి
తోలిమెట్టని వివరించారు.
స్త్రీ కొరకే కాక తన కొరకే పురుషుడు తన లోని పశు ప్రవృత్తిని తొలగించు కొనుట కొరకే స్త్రీ ని కి స్వేచ్చ నివ్వాలని ఆరాధించాలని చలం గారి అభిమతం.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.