సౌందర్యము

సుందరమైన కీర్తనలో ఈ తాళం ఈ రాగం ? అని అడుగుతున్నావు? అనుభవించటం చేతకాక! ఇదివరకు ఏమయినావు? ఇక ఎమౌతావు? ఎందుకివన్ని? వెన్నెట్లో కూర్చొని చంద్రుడు అస్తమిస్తాడ్లె.. నిన్న ఉదయించలేదే .. అని ఏడ్చే నిభాగున్ని నిన్ను చూసాను కాని! స్త్రీ ఒళ్లో ఎన్నాళ్ళు  కూర్చుంటుంది?  చంద్రుడెంత సేపు వెలుగుతాడు  ?  వెలిగితే.. నిద్ర పోతావు. అట్లానే నిలిస్తే ఆ సౌందర్యము  భరించగలవా ?  
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.