చలం గారి ఉత్తరాలు

...కామనిరోధాన్ని బోధించే గాంధీగారిని చూస్తే నాకు కోపంగా వుంది. నేను అవినీతిని బోధించనీ, ఆదరించనీ, నాకు మొనాగమీలోనూ, దమనంలోను విశ్వాసం . కాని ఆ ఆదర్శ శిఖరాలెక్కడ, మనమెక్కడ? పోనీ వాటిని ఆదర్శాలుగా పెట్టుకుని, జీవితంలో వాటికై ప్రయత్నించరాదా? అంటారా మీరు? గాంధీగారితో నాకు విరోధమెక్కడ అంటే దమనం ఏ రోజునైనా సరే, ఎవరికైనా సరే చాలా సులభ సాధ్యమైనట్టు మాట్లాడతారు, ఆయన. He is misleading people and landing them into moral aberrations neurotic, vagaries and self deception. సాధ్యంగాని ఆదర్శానికై బలవంతపరిస్తే పర్యవసానం ఘోరం. ఆయన మాటని విచక్షణ లేకుండా నమ్మేవాళ్లు వేనకు వేలు వుండవచ్చు .
--చలం
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.