ఖయ్యాం రుబాయిలు -1

పక్క మీద నేను ఇంకా కలలు కంటూ ఉండగానే
వినబడింది మహనీయమైన ఆ పానసాల లోంచి ఓ కేక
లేవండి పిల్లల్లారా లేవండి ఉదయమైంది
గిన్నె లోని జీవన మధువు ఎండి పోక ముందే గిన్నెల్ని నించుకోండి
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.