ఖయ్యాం రుబాయిలు -2

నింపు, ప్రాణాన్ని మధువుతో నింపు
శీతాకాలపు పశ్చాత్తాప వనాన్ని వసంతాగ్ని లో మంటబెట్టు
నింపు నా పాత్రను నింపు.
కాల విహంగానికి నా జీవిక పధం లో ఎగరటానికి
ఎంతో దూరం లేదు.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.