ఖయ్యాం రుబాయిలు -3

పక్షి రెక్కల వేగం పెంచింది చూడు.  అంతాన్ని  సమీపిస్తుంది.
నా జీవిత పాత్రని మధువుతో త్వరగా నింపు
చెట్ల మీద, కంచెల  నిండా, ఉదయాన్నే ఎన్ని పూవులు
విచ్చుకొని, గాలిలో నవ్వుతున్నాయో చూడు
పక్కనే ఎన్ని అందమైన పూవులు వాడి,
ధూళిలో నశించాయో అదీ చూడు.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.