మ్యూజింగ్స్

ఇప్పుడు లోకం ఎంత దుస్థితిలో వుందంటే శాస్త్రవచనాలను అన్గికరిస్తూ వాటికీ విరుద్ధంగా ప్రవర్తించటం వోప్పుకుంటుంది. వాటికీ విరుధంగా ప్రవర్తించక పోయిన అ వచనలంతే నాకు లక్ష్య లేదంటే శిక్షిస్తుంది.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.