చలం గారి ఉత్తరాలు (1947 -1977)

పరిస్థితులు ఎప్పుడూ అట్లనే ఉంటై. మనసు అట్లా తిక మకలు పెడుతూనే ఉంటుంది. ఈ రెండిటినీ ఉపేక్ష చేయగల బలం కావలి. కాని అదే అసాద్యం. అందువల్ల అశాంతి . అదే మానవ జీవితం.

హాయిగా లేకుండా ఉండటం ఒక సుగుణం. బైట పరిస్థితుల వల్ల కాక అసలు లోపలనించే అశాంతి పుట్టుకు రావాలి. హాయిని కోరు కొంటాం కాని హాయి మృత్యువు. అదీ నా వేదాంతం . బాధ వల్ల చికిత్స కోసం వెతుకుతాం. గట్టి గా వెతికే వాళ్లకు అది దొరుకుతుంది.
Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.